กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

นายภูมิภวิชญ์ ทิพย์ธีรเศวต
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
นายเอกชัย รอดพิสา
รองประธานสภาคณาจารย์ฯ คนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ เฉลิมวัฒนชัย
รองประธานสภาคณาจารย์ฯ คนที่ 2
นายวีระวัฒน์ ราษฎร์สภา
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.ประสิทธิ์ จิยะพานิชกุล
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
นายพิเชษฐ ทองพริก
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
นายปุณณกัณฑ์ สะสม
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
นายสิทธิชัย สุดใจ
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
น.ส.มนัสรินทร์ กวางวิเศษ
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
นางสาวณัฐกฤตา ยังดี
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ผศ.สมชาย ดิษฐาภรณ์
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
นางสาวอิศกฤตา โลหพรหม
กรรมการและเลขานุการ
นายสาโรช กาฬษร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวจินตนา มณีใส
กรรมการและเหรัญญิก
นางสาวโสภิดา ศิริบาล
ผู้ช่วยเลขานุการ